Rút gọn các phân thức sau 1, x – 25 / x^2 -10x + 25 2, -x^2 + 2x -1 / x^2 – x 3, 16 – x / -x^2 + 4x 4, 4 – 4x + x^2 / -x^2 + 2x

Photo of author

By Eliza

Rút gọn các phân thức sau
1, x – 25 / x^2 -10x + 25
2, -x^2 + 2x -1 / x^2 – x
3, 16 – x / -x^2 + 4x
4, 4 – 4x + x^2 / -x^2 + 2x
Viết một bình luận