Rút gọn phân thức sau: `(1-x^2)/(x(x-1))`

Photo of author

By Julia

Rút gọn phân thức sau:
`(1-x^2)/(x(x-1))`
Viết một bình luận