sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập cha ông ta đã để lại cho chúng ta những truyền thống quý báu nào?

By Delilah

sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập cha ông ta đã để lại cho chúng ta những truyền thống quý báu nào?
Viết một bình luận