Tỉ Lệ Thức Bài 1.Tìm Các Tỉ Số Bằng Nhau Trong Các Tỉ Số Sau Đây Rồi Lập Các Tỉ Lệ Thức : 28 : 14 ; 2 1/2 : 2 ; 8 : 4 ; 1/2 : 2/3 ;

Photo of author

By Eloise

Tỉ Lệ Thức
Bài 1.Tìm Các Tỉ Số Bằng Nhau Trong Các Tỉ Số Sau Đây Rồi Lập Các Tỉ Lệ Thức :
28 : 14 ; 2 1/2 : 2 ; 8 : 4 ; 1/2 : 2/3 ; 3 : 10 ; 2,1 : 7 ; 3 : 0,3
Leave a Comment