So sánh giai cấp công nhân việt Nam và giai cấp công nhân các nước tư bản chủ nghĩa giai đoạn từ khi mới ra đời đến chiến tranh thế giới thứ nhất. Tại

Photo of author

By Arianna

So sánh giai cấp công nhân việt Nam và giai cấp công nhân các nước tư bản chủ nghĩa giai đoạn từ khi mới ra đời đến chiến tranh thế giới thứ nhất. Tại sao khẳng định năm 1930 giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp nắm quyền lãnh đạo cách mạng?
Leave a Comment