Tác dụng lực 0,1N lên vật có khối lượng 0,2 kg đang đứng yên.Tìm vâng tốc và quãng đường vật đi được trong 5s đầu tiên .

By Harper

Tác dụng lực 0,1N lên vật có khối lượng 0,2 kg đang đứng yên.Tìm vâng tốc và quãng đường vật đi được trong 5s đầu tiên .
Viết một bình luận