Tác dụng lực 0,1N lên vật có khối lượng 0,2 kg đang đứng yên.Tìm vâng tốc và quãng đường vật đi được trong 5s đầu tiên .

Photo of author

By Harper

Tác dụng lực 0,1N lên vật có khối lượng 0,2 kg đang đứng yên.Tìm vâng tốc và quãng đường vật đi được trong 5s đầu tiên .

0 bình luận về “Tác dụng lực 0,1N lên vật có khối lượng 0,2 kg đang đứng yên.Tìm vâng tốc và quãng đường vật đi được trong 5s đầu tiên .”

 1. Đáp án:

  2,5m/s và 6,25m

  Giải thích các bước giải:

  ta có $F=m.a$ hay $a=\dfrac Fm=0,5 m/s^2$

  đo đó vận tốc sau 5s là : $V=a.t=0,5.5=2,5m/s$

  quãng đường đi sau 5s là $s=v_0t+\dfrac{at^2}2=0,5.5^2:2=6,25m$

Viết một bình luận