Trên tia Ox vẽ ba điểm A , B , C sao cho OA=4cm , OB=6cm , OC=8cm. a) Tính độ dài các đoạn thẳng AB , BC. b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC

Photo of author

By Ariana

Trên tia Ox vẽ ba điểm A , B , C sao cho OA=4cm , OB=6cm , OC=8cm.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng AB , BC.
b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không ? Vì sao?

0 bình luận về “Trên tia Ox vẽ ba điểm A , B , C sao cho OA=4cm , OB=6cm , OC=8cm. a) Tính độ dài các đoạn thẳng AB , BC. b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   hình bn tự vẽ nha

  a.ta có OA+AB=OB

  t/số;4=AB=6

              AB=6-4=2 cm

  ta có OB=BC=OC

  t/số   6+BC=8

                BC=8-6=2cm

  b.Vì A,B,C thuộc tia Ox mà OA<OB<OC (4cm<6cm<8cm)

  => B nằm giữa A và C 

  mà BA=BC (2cm=2cm)

  => b là trung điểm của đoạn thẳng AC

  BẠN HỌC TỐT NHA

 2. a) Trên tia $Ox$ có $OA<OB ( 4 cm < 6 cm )$

  ⇒  Điểm $A$ nằm giữa $O , B$

  ⇒ $OA + AB = OB$

  thay $4 + AB = 6$

                $AB = 6 – 4$

                $AB = 2$

    Trên tia $Ox$ có $OB < OC ( 6 cm< 8 cm )$

  ⇒ Điểm $B$ nằm giữa $O,C$

  ⇒ $OB + BC = OC$

  thay $6 + BC = 8 $

                $BC = 8 – 6$

                $BC = 2 $

  b) Điểm $B$ là trung điểm của $AC$ vì 

  + Điểm $B$ nằm giữa $A , C$

  + $AB = BC ( 2 cm = 2 cm )$

  $Cho$ $mk$ 

            5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm ơn nha 

  $#Xuka$

Viết một bình luận