“Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng chất liệu mượn ở thực tại.Nhưng nghệ sĩ không ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ”. (

Photo of author

By Natalia

“Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng chất liệu mượn ở thực tại.Nhưng nghệ sĩ không ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ”.
(Tiếng nói của văn nghệ, SGK Ngữ văn 9, tập hai.)
Em hiểu nhận định trên như thế nào? Hãy phân tích tác phẩm: “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật để làm rõ nhận định.
Leave a Comment