Tại sao khi nhiệt độ cao quá hoặc thấp quá có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật( biến nhiệt, hằng nhiệt)

Photo of author

By Harper

Tại sao khi nhiệt độ cao quá hoặc thấp quá có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật( biến nhiệt, hằng nhiệt)
Leave a Comment