tai sao noi cách mạng tháng 10 nga lam thay doi chinh tri thê giới

Photo of author

By Mary

tai sao noi cách mạng tháng 10 nga lam thay doi chinh tri thê giới

0 bình luận về “tai sao noi cách mạng tháng 10 nga lam thay doi chinh tri thê giới”

  1. cách mạng tháng 10 Nga là cuộc cách mạng vĩ đại, đặt nền móng cho việc thành lập Liên bang Xô viết (Liên xô) mà sau này Liên xô đã giúp hàng loạt các nước giải phóng dân tộc, chứng tỏ năng lực cách mạng giai cấp công-nông cổ vũ tinh thần đấu tranh của giai cấp công-nông các nước thuộc địa,… Hay nói cách khác bắt đầu từ cách mạng tháng 10 Nga thì hệ thống xã hội chủ nghĩ mới bắt đầu xuất hiện

Viết một bình luận