`text{ Cho a, b, c thoả mãn abc = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: }` `P=\frac{ab}{a^5+b^5+ab}+\frac{bc}{b^5+c^5+bc}+\frac{ca}{c^5+a^5+ca}`

Photo of author

By Valentina

`text{ Cho a, b, c thoả mãn abc = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: }`
`P=\frac{ab}{a^5+b^5+ab}+\frac{bc}{b^5+c^5+bc}+\frac{ca}{c^5+a^5+ca}`

0 bình luận về “`text{ Cho a, b, c thoả mãn abc = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: }` `P=\frac{ab}{a^5+b^5+ab}+\frac{bc}{b^5+c^5+bc}+\frac{ca}{c^5+a^5+ca}`”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Trước hết ta chứng minh bổ đề sau:

  Với mọi số thực dương $x;y$ ta luôn có: $x^5+y^5\geq x^2y^2(x+y)$

  Thật vậy, BĐT đã cho tương đương:

  $x^5+y^5 \geq x^3y^2+x^2y^3⇔x^5-x^3y^2+y^5-x^2y^3 \geq 0$

  $⇔x^3(x^2-y^2)-y^3(x^2-y^2) \geq 0$

  $⇔(x^3-y^3)(x^2-y^2) \geq 0$

  $⇔(x-y)(x^2+xy+y^2)(x-y)(x+y) \geq 0$

  $⇔(x-y)^2(x+y)(x^2+xy+y^2) \geq 0$ (luôn đúng)

  Vậy bổ đề đã được chứng minh xong.

  Áp dụng vào bài toán ta có:

  $a^5+b^5+ab \geq a^2b^2(a+b)+ab ⇒\dfrac{ab}{a^5+b^5+ab} \leq \dfrac{ab}{a^2b^2(a+b)+ab}$

  $⇔\dfrac{ab}{a^5+b^5+ab} \leq \dfrac{1}{ab(a+b)+1}=\dfrac{c}{abc(a+b)+c}$

  $⇔\dfrac{ab}{a^5+b^5+ab}  \leq \dfrac{c}{a+b+c}$ (do $abc=1$)

  Hoàn toàn tương tự ta có:

  $\dfrac{bc}{b^5+c^5+bc} \leq \dfrac{a}{a+b+c}$

  $\dfrac{ca}{c^5+a^5+ca} \leq \dfrac{b}{a+b+c}$

  Cộng vế với vế:

  $⇒P \leq \dfrac{c}{a+b+c}+\dfrac{a}{a+b+c}+\dfrac{b}{a+b+c}=\dfrac{a+b+c}{a+b+c}=1$

  Vậy $P_{max}=1$ khi $a=b=c=1$

Viết một bình luận