Thân em như trái bần trôi, Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu. Tại sao tác giả lại so sánh hình ảnh cuộc đời ngưòi phụ nữ trong xã hội xưa với hình ảnh

By Faith

Thân em như trái bần trôi,
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu.
Tại sao tác giả lại so sánh hình ảnh cuộc đời ngưòi phụ nữ trong xã hội xưa với hình ảnh traí bần?
Viết một bình luận