Ở một điểm O trên sườn đồi nghiêng góc a=30° số với mặt phẳng ngang, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 là 20√3 m/s . Vật đó ch

Photo of author

By Hadley

Ở một điểm O trên sườn đồi nghiêng góc a=30° số với mặt phẳng ngang, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 là 20√3 m/s . Vật đó chạm đất tại A cách O một khoảng L . Tìm L biết g=10 m/s2 và cho rằng đồi đủ dài
Leave a Comment