Ở một điểm O trên sườn đồi nghiêng góc a=30° số với mặt phẳng ngang, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 là 20√3 m/s . Vật đó ch

Photo of author

By Hadley

Ở một điểm O trên sườn đồi nghiêng góc a=30° số với mặt phẳng ngang, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 là 20√3 m/s . Vật đó chạm đất tại A cách O một khoảng L . Tìm L biết g=10 m/s2 và cho rằng đồi đủ dài

0 bình luận về “Ở một điểm O trên sườn đồi nghiêng góc a=30° số với mặt phẳng ngang, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 là 20√3 m/s . Vật đó ch”

 1. Đáp án:

  \(L = \dfrac{{160}}{3}m\)

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi \({x_A},{y_A}\) là tọa độ điểm A với \(OA = L\), ta có:

  \({x_A} = Lcos{30^0} = \dfrac{{L\sqrt 3 }}{2}\)

  \(y = OA.\sin {30^0} = \dfrac{L}{2}\)

  Lại có: \({y_A} = \dfrac{{gx_A^2}}{{2v_0^2}}\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \dfrac{L}{2} = \dfrac{{g.{{\left( {\dfrac{{L\sqrt 3 }}{2}} \right)}^2}}}{{2v_0^2}}\\ \Rightarrow L = \dfrac{{4v_0^2}}{{3g}} = \dfrac{{{{4.20}^2}}}{{3.10}} = \dfrac{{160}}{3}m\end{array}\) 

Viết một bình luận