the sum of two numbers is 15. The difference between these two numbers is 1. Find two numbers

By Arianna

the sum of two numbers is 15. The difference between these two numbers is 1. Find two numbers

0 bình luận về “the sum of two numbers is 15. The difference between these two numbers is 1. Find two numbers”

 1.         Tạm dịch đề bài: Tổng của hai số là `15`. Hiệu của hai số là `1`. Tìm hai số đó.

  Cách làm:

  `-` Làm theo cách tiếng anh:

                       Solution:

          The first number to find is:

                  `(15-1):2=7`

          The second number to find is:

                  `15-7=8`

                        Answers: `7;8`

  `-` Làm theo cách tiếng Việt:

                         Giải:

          Số thứ nhất cần tìm là:

                  `(15-1):2=7` 

          Số thứ hai cần tìm là:

                  `15-7=8`

                        Đs: `7;8`

        

  Trả lời
 2. Dịch:Tổng của hai số là 15.Hiệu của hai số là 1.Tìm hai số đó.

  Giải:

   Số lớn là:

    (15+1):2=8

  Só bé là:

    (15-1):2=7.

       Đáp số:Số lớn:8

                     Số bé:7.

  Trả lời

Viết một bình luận