thể tích của dd NaOH 1m cần dùng để tác dụng hoàn toàn với 1,12lít khí Cl2 (đktc) là

Photo of author

By Eden

thể tích của dd NaOH 1m cần dùng để tác dụng hoàn toàn với 1,12lít khí Cl2 (đktc) là

0 bình luận về “thể tích của dd NaOH 1m cần dùng để tác dụng hoàn toàn với 1,12lít khí Cl2 (đktc) là”

 1. Đáp án:

  `-` `V_{\text{dd NaOH}}=0,1\ (l).`

  Giải thích các bước giải:

  `-` `n_{Cl_2}=\frac{1,12}{22,4}=0,05\ (mol).`

  Phương trình hóa học:

  `Cl_2 + 2NaOH \to NaCl + NaClO + H_2O`

  `-` Theo phương trình: `n_{NaOH}=2n_{Cl_2}=0,1\ (mol).`

  `\to V_{\text{dd NaOH}}=\frac{0,1}{1}=0,1\ (l).`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

 2. Đáp án:

  `V_(ddNaOH)=100ml` 

  Giải thích các bước giải:

  `n_(Cl_2)=(1,12)/(22,4)=0,05(mol)`

  `PTHH:Cl_2+2NaOH->NaCl+NaClO+H_2O` 

  Theo PTHH: `n_(NaOH)=2n_(Cl_2)=2.0,05=0,1(mol)`

  `V_(ddNaOH)=(0,1)/1=0,1(l)=100(ml)`

Viết một bình luận