Tìm x: (x+1) + (x+3) + (x+5) + (x+7)+ …..+ (x+9)

Photo of author

By Brielle

Tìm x:
(x+1) + (x+3) + (x+5) + (x+7)+ …..+ (x+9)

0 bình luận về “Tìm x: (x+1) + (x+3) + (x+5) + (x+7)+ …..+ (x+9)”

 1. Đáp án:

  = 5x + 25

  Giải thích các bước giải:

  ( x + 1 ) + ( x + 3 ) + ( x +5 ) + ( x + 7 ) + ( x + 9 )

  = ( x + x + x + x + x ) + ( 1 + 3 + 5 + 7 + 9 )

  = 5x + [( 1 + 9 ) + ( 3 + 7 ) + 5 ]

  = 5x + ( 10 + 10 + 5 )

  = 5x + 25

Viết một bình luận