tìm x: a,(x-4)(x+4)+x(6-x)=2 b,(x-3)^2=9-x^2

Photo of author

By Brielle

tìm x:
a,(x-4)(x+4)+x(6-x)=2
b,(x-3)^2=9-x^2

0 bình luận về “tìm x: a,(x-4)(x+4)+x(6-x)=2 b,(x-3)^2=9-x^2”

 1. Đáp án:

  `a,x=3`

  `b,` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  `a,(x-4)(x+4)+x(6-x)=2`

  `→x^2-16+6x-x^2=2`

  `→6x-16=2`

  `→6x=18`

  `→x=3`

  `b,(x-3)^2=9-x^2`

  `→x^2-6x+9=9-x^2`

  `→2x^2-6x=0`

  `→2x(x-3)=0`

  `→` \(\left[ \begin{array}{l}2x=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 

  `→` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array} \right.\) 

 2. `a)(x-4)(x+4)+x(6-x)=2`

  `→x^2-4^2+6x-x^2=2`

  `→6x-16=2`

  `→6x=18`

  `→x=3`

  Vậy `x=3`

  `b)(x-3)^2=9-x^2`

  `→x^2-2.x.3+3^2=9-x^2`

  `→x^2-6x+9=9-x^2`

  `→x^2+x^2-6x=9-9`

  `→2x^2-6x=0`

  `→2x(x-3)=0`

  `→2x=0;x-3=0`

  `→x=0;x=3`

  Vậy `x∈{0;3}`

   

Viết một bình luận