Tìm x biết: $x^{2}$ -25-(x+5)=0 Mik đang cần gấp lắm

By Quinn

Tìm x biết:
$x^{2}$ -25-(x+5)=0
Mik đang cần gấp lắm

0 bình luận về “Tìm x biết: $x^{2}$ -25-(x+5)=0 Mik đang cần gấp lắm”

 1. `x^2-25-(x+5)=0`

  `⇔(x^2-5^2)-(x+5)=0`

  `⇔(x-5)(x+5)-(x+5)=0`

  `⇔(x+5)(x-5-1)=0`

  `⇔(x+5)(x-6)=0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x+5=0\\x-6=0\end{array} \right.\)`⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=-5\\x=6\end{array} \right.\)

  `text{ Vậy x }` `∈{-5;6}`

  Trả lời
 2. Hướng dẫn trả lời:

  `x^2-25-(x+5)=0.`

  `⇒(x^2-5^2)-1.(x+5)=0.`

  `⇒(x-5).(x+5)-1.(x+5)=0.`

  `⇒(x+5).[(x-5)-1]=0.`

  `⇒(x+5).(x-5-1)=0.`

  `⇒(x+5).(x-6)=0.`

  $\text{⇒\(\left[ \begin{array}{l}x+5=0.\\x-6=0.\end{array} \right.\)}$

  $\text{⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=-5.\\x=6.\end{array} \right.\)}$

  $\text{Vậy x = -5 hoặc x = 6.}$

  Trả lời

Viết một bình luận