Tìm x, biết: a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0 b) x3 – 13x = 0

Photo of author

By Julia

Tìm x, biết:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0
b) x3 – 13x = 0

0 bình luận về “Tìm x, biết: a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0 b) x3 – 13x = 0”

 1. Đáp án:

  a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

  ⇔ 5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0

  (Có x – 2000 là nhân tử chung)

  ⇔ (x – 2000).(5x – 1) = 0

  ⇔ x – 2000 = 0 hoặc 5x – 1 = 0

  + x – 2000 = 0 ⇔ x = 2000

  + 5x – 1 = 0 ⇔ 5x = 1 ⇔ x = 1/5.

  Vậy có hai giá trị của x thỏa mãn là x = 2000 và x = 1/5.

  b) x3 = 13x

  ⇔ x3 – 13x = 0

  ⇔ x.x2 – x.13 = 0

  (Có nhân tử chung x)

  ⇔ x(x2 – 13) = 0

  ⇔ x = 0 hoặc x2 – 13 = 0

  + x2 – 13 = 0 ⇔ x2 = 13 ⇔ x = √13 hoặc x = –√13

  Vậy có ba giá trị của x thỏa mãn là x = 0, x = √13 và x = –√13.

Viết một bình luận