Tìm biểu thức để B = ($\frac{2x+1}{\sqrt{x^{3}}-1}$ – $\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}$)($\frac{{\sqrt{x^{3}}+1}}{{\sqrt{x}}+1}$-$\sqrt{x}$ ) với

Photo of author

By Aubrey

Tìm biểu thức để B = ($\frac{2x+1}{\sqrt{x^{3}}-1}$ – $\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}$)($\frac{{\sqrt{x^{3}}+1}}{{\sqrt{x}}+1}$-$\sqrt{x}$ ) với x>0 và x $\neq$ 1
a/ Rút gọn B
b/ Tìm x để B= $\frac{1}{3}$
c/ Tính B với x = 3 + $2\sqrt{2}$
Leave a Comment