Tìm x để: a) 2x = 8; b) 2x = 1/4; c) 3x = 81; d) 5x = 1/125.

Photo of author

By Adeline

Tìm x để:
a) 2x = 8;
b) 2x = 1/4;
c) 3x = 81;
d) 5x = 1/125.

0 bình luận về “Tìm x để: a) 2x = 8; b) 2x = 1/4; c) 3x = 81; d) 5x = 1/125.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 2x = 8

  => x = 8 : 2 

  => x = 4

  b) 2x = 1/4

  => x = 1/4 : 2

  => x = 1/8

  c) 3x = 81

  => x = 81 : 3 

  => x = 27

  d) 5x = 1/125

  => x = 1/125 : 5

  => x = 1/625

Viết một bình luận