Tìm dư khi chia đa thức x+x^3+x^9+x^27 cho a) x+1 b) x-1

Photo of author

By Bella

Tìm dư khi chia đa thức x+x^3+x^9+x^27 cho
a) x+1
b) x-1
Leave a Comment