Tìm giá trị của tham số thực m để $(P): y=x^2$ và $(d): y=2x-3m$ có đúng một điểm chung

Photo of author

By Mackenzie

Tìm giá trị của tham số thực m để $(P): y=x^2$ và $(d): y=2x-3m$ có đúng một điểm chung
Viết một bình luận