Tìm giá trị nhỏ nhất của: A=x^2+y^2 biết x+y=2

Photo of author

By Madeline

Tìm giá trị nhỏ nhất của: A=x^2+y^2 biết x+y=2

0 bình luận về “Tìm giá trị nhỏ nhất của: A=x^2+y^2 biết x+y=2”

  1. Xét BĐT a²+ b² ≥ $\frac{(a+b)²}{2}$

    Dấu “=” xảy ra <=> a=b

    Có A=x²+y² ≥ $\frac{(x+y)²}{2}$$ = $$\frac{4}{2}$= 2

    Dấu “=” xảy ra <=> x=y=1

    Vậy minA= 2 <=> x=y=1

Viết một bình luận