Tìm giá trị nhỏ nhất của: A=x^2+y^2 biết x+y=2

Photo of author

By Madeline

Tìm giá trị nhỏ nhất của: A=x^2+y^2 biết x+y=2
Leave a Comment