Tìm GTNN của biểu thức P = |x -2018 | + |2019 – x |

By Cora

Tìm GTNN của biểu thức P = |x -2018 | + |2019 – x |

0 bình luận về “Tìm GTNN của biểu thức P = |x -2018 | + |2019 – x |”

 1. Đáp án:

  `P=|x-2018|+|2019-x|>=|x-2018+2019-x|=1`

  Dấu “=” xảy ra `<=> (x-2018)(2019-x)>=0`

  `=> 2018<=x<=2019`

  Vậy `P_(min)=1 <=>2018<=x<=2019`

  Trả lời
 2. `P=|x-2018|+|2019-x|≥|x-2018+2019-x|=1`

  Dấu “=” xảy ra khi `(x-2018)(2019-x)≥0`

                          `⇒2018≤x≤2019`

  Vậy `Pmin=1` đạt tại `2018≤x≤2019`

  Trả lời

Viết một bình luận