Tìm hệ số của x^3 và x^2 trong đa thức sau: Q=(x^3-3x^2+2x+1)(-x^2)-x(2x^2-3x+1)

Photo of author

By Alaia

Tìm hệ số của x^3 và x^2 trong đa thức sau:
Q=(x^3-3x^2+2x+1)(-x^2)-x(2x^2-3x+1)
Viết một bình luận