Tìm Kết quả(0) Số cám ơn ★ Được đánh giá Trả lời được chứng thực Hùng và dũng cùng nhay đi mua bi.Hùng mua nhiều hơn Dũng 6 viên bi,số bi của Dũng bằ

Photo of author

By Madeline

Tìm
Kết quả(0)
Số cám ơn

Được đánh giá
Trả lời được chứng thực
Hùng và dũng cùng nhay đi mua bi.Hùng mua nhiều hơn Dũng 6 viên bi,số bi của Dũng bằng 3/5 số bi của Hùng. Hỏi mỗi bạn mua được bao nhêu viên
Leave a Comment