tìm m để đa thức Q(x) = (m2-m)x2-(4m-3) x + 3 có nghiệm x = -1

Photo of author

By Madelyn

tìm m để đa thức Q(x) = (m2-m)x2-(4m-3) x + 3 có nghiệm x = -1
Leave a Comment