Tìm m để HPT sau có nghiệm x;y thỏa mãn x>0 và y>0: $\left \{ {{x-y=3} \atop {2x+y=3m}} \right.$

Photo of author

By Madelyn

Tìm m để HPT sau có nghiệm x;y thỏa mãn x>0 và y>0: $\left \{ {{x-y=3} \atop {2x+y=3m}} \right.$
Viết một bình luận