Tìm một phân số biết tổng của mẫu số và tử số là 150 đơn vị và phân số đó có giá trị bằng 84/231

By Aaliyah

Tìm một phân số biết tổng của mẫu số và tử số là 150 đơn vị và phân số đó có giá trị bằng 84/231
Viết một bình luận