tìm n thuộc N dể n^2+7n+10 chia hết cho n+7

By Caroline

tìm n thuộc N dể
n^2+7n+10 chia hết cho n+7
Viết một bình luận