Tìm n thuộc tập hợp N sao cho (n+5) chia hết cho(n+1)

Photo of author

By Eloise

Tìm n thuộc tập hợp N sao cho (n+5) chia hết cho(n+1)
Leave a Comment