Tìm số có 3 chữ số abc biết rằng: abc + ab + a = 263 Số cần tìm là:

Photo of author

By Camila

Tìm số có 3 chữ số abc biết rằng:
abc + ab + a = 263
Số cần tìm là:
Viết một bình luận