Tìm số nguyên x biết a) 10+2. |x|= 3. ( 5^2-1)

By Caroline

Tìm số nguyên x biết
a) 10+2. |x|= 3. ( 5^2-1)

0 bình luận về “Tìm số nguyên x biết a) 10+2. |x|= 3. ( 5^2-1)”

 1. $a , 10 + 2 | x | = 3. ( 5^2 − 1 )$

  $⇔10 + 2 | x | = 3. ( 25 − 1 )$

  $⇔ 10 + 2 | x | = 2.24$

  $⇔ 2. ( | x | + 5 | ) = 24.2$

  $ ⇔ | x | + 5 = 24$

  $⇔ | x | = 24 − 5$

  $⇔|x|=19$

  $⇔  x = 19  hoặc x = − 19 $

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  $\left[ \begin{array}{l}x=19\\x=-19\end{array} \right.$

  Giải thích các bước giải:

  $a,10+2|x|=3.(5^{2}-1)$

  $→10+2|x|=3.(25-1)$

  $→10+2|x|=2.24$

  $→2.(|x|+5|)=24.2$

  $→|x|+5=24$

  $→|x|=24-5$

  $→|x=19$

  $→\left[ \begin{array}{l}x=19\\x=-19\end{array} \right.$

  vậy $x=19$ hoặc $x=-19$

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận