Tìm số nguyên x biết rằng:x/-4=-9/x cái dấu gạch kia là phần .các bạn giúp mình với mình cho câu trả lời hay nhất

Photo of author

By Josie

Tìm số nguyên x biết rằng:x/-4=-9/x
cái dấu gạch kia là phần .các bạn giúp mình với mình cho câu trả lời hay nhất

0 bình luận về “Tìm số nguyên x biết rằng:x/-4=-9/x cái dấu gạch kia là phần .các bạn giúp mình với mình cho câu trả lời hay nhất”

 1. $\dfrac{x}{-4} = \dfrac{-9}{x}(x \neq 0)$

  ⇒ $x . x = (-4).(-9)$

  ⇒ $x^2 = 36$

  ⇒ $x^2 = 6^2 = (-6)^2$

  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-6\end{array} \right.\) (T/m x ∈ Z và $x \neq 0$

  Vậy x ∈ {6; -6}

 2. Đáp án:

  Vậy x = 6; x = (-6)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 

  $\frac{x}{-4}$ = $\frac{-9}{x}$ 

  => x . x = (-4) . (-9)

  => x² = 36

  => x = √36

  => x = 6 ; (-6)

  Vậy x = 6; x = (-6)

Viết một bình luận