Tìm sồ nguyên x, y thoả mãn |x-1|+|x-2|+|y-3|+|x-4|=4 Giúp nhau nha mn

Photo of author

By Ruby

Tìm sồ nguyên x, y thoả mãn
|x-1|+|x-2|+|y-3|+|x-4|=4
Giúp nhau nha mn
Leave a Comment