Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó thì ta được một số có 3 chữ số và bằng 3/4 số khi viết chữ số 3 vào

Photo of author

By Serenity

Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó thì ta được một số có 3 chữ số và bằng 3/4 số khi viết chữ số 3 vào bên phải của số có 2 chữ số đó. Em hãy sử dụng các câu lệnh của Scratch để tìm số có 2 chữ số đó
Viết một bình luận