Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 3 cho 4 cho 5 có số dư theo thứ tự là 1,3,1

Photo of author

By Kaylee

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 3 cho 4 cho 5 có số dư theo thứ tự là 1,3,1
Leave a Comment