tìm stn x biết: a) 25<3^x<250 b) 25<4^x<100 c) (2x+1)^3=125 d) (3x-1)^2 - 4=45

Photo of author

By Sarah

tìm stn x biết:
a) 25<3^x<250 b) 25<4^x<100 c) (2x+1)^3=125 d) (3x-1)^2 - 4=45

0 bình luận về “tìm stn x biết: a) 25<3^x<250 b) 25<4^x<100 c) (2x+1)^3=125 d) (3x-1)^2 - 4=45”

 1. a) x = {3;4;5}

  b) x = 3

  c) (2x+1)^3 = 125

      2x + 1    = 5

       2x         = 4

          x         = 2

  d)  (3x-1)^2 – 4 = 45
        (3x-1)^2      = 49

          3x-1           = 7

             3x            = 8

               x             = 8/3

 2. a)

  Để 25<$3^{x}$ <250

  => x ∈ { 3;4;5 }

  b)

  Để 25 <$4^{x}$< 100

  => x = 3

  c)

  $(2x+1)^{3}$ = 125

  $(2x+1)^{3}$ = $5^{3}$

  => 2x+1 = 5

             2x = 5 – 1

             2x = 4

               x = 4 : 2

               x = 2

  d)

  $(3x-1)^{2}$ – 4 = 45

  $(3x-1)^{2}$      = 45 + 4

  $(3x-1)^{2}$      = 49

  $(3x-1)^{2}$      = $7^{2}$ 

  => 3x-1             = 7

         3x               = 7 + 1

         3x               =8

           x               =8:3

           x               =$\frac{8}{3}$

  Nếu chưa học phân số thì câu này x ∈ ∅

  nocopy

  #minhkhongcoten

  cho mk ctlhn nhé

Viết một bình luận