tìm tất cả các giá trị của m để bpt (m-1)x^2-2(m+1)x+3m+3<=0 nghiệm đúng với mọi x thuộc R

By Cora

tìm tất cả các giá trị của m để bpt (m-1)x^2-2(m+1)x+3m+3<=0 nghiệm đúng với mọi x thuộc R
Viết một bình luận