Tìm x,y biết rằng x/3 = y/4 và 3x+5y= 33

Photo of author

By Iris

Tìm x,y biết rằng x/3 = y/4 và 3x+5y= 33

0 bình luận về “Tìm x,y biết rằng x/3 = y/4 và 3x+5y= 33”

 1. Bổ xung cách 2:

  Đặt `\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=k(k\ne0)`

  `⇒x=3k,y=4k`

  Do đó:`3x+5y=33`

  `⇒3×3k+5×4k=33`

  `⇒9k+20k=33`

  `⇒29k=33`

  `⇒k=\frac{33}{29}`

  Do đó:`\frac{x}{3}=\frac{33}{29}⇒x=\frac{99}{29}`

             `\frac{y}{4}=\frac{33}{29}⇒y=\frac{132}{29}`

  Vậy `(x,y)=(\frac{99}{29},\frac{132}{29})`

 2. Đáp án:

  Ta có : `x/3 = y/4`

  `⇒ (3x)/9 = (5y)/20`

  Áp dụng t/c dãy tỉ số `=` nhau ta có :

  `(3x)/9 = (5y)/20 = (3x + 5y)/(9 + 20) = 33/29`

  `⇒ (3x)/9 = 33/29 ⇒ 3x = 297/29 ⇒ x = 99/29`

  và `(5y)/20 = 33/29 ⇒ 5y = 660/29  ⇒ y = 132/29`

  Vậy `x = 99/29; y = 132/29`

Viết một bình luận