Tìm x biết: a, 9(3x- 2)= x( 2-3x) ; b,(x +2)^2- (x-2)(x+2)=0

Tìm x biết: a, 9(3x- 2)= x( 2-3x) ; b,(x ...

Read more

Viết câu giới thiệu các nhân vật : Âu cơ , lạc long quân, thánh gióng

Viết câu giới thiệu các nhân vật : Âu cơ ...

Read more

Một chiếc xe đạp chuyên động đều trên một đường tròn bán kính 100m.xe chạy một vòng hết 2phut .xác định gia tốc hướng tâm của xe.

Một chiếc xe đạp chuyên động đều trên một đường ...

Read more

Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. Viết PTHH và tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau: a, Khi có 6,4

Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí ...

Read more

Tìm x,y biết rằng x/3 = y/4 và 3x+5y= 33

Tìm x,y biết rằng x/3 = y/4 và 3x+5y= 33

Read more

II. Writing: Write as directed 1. Tipping/ not/ custom/ Vietnam/ so/ you/ not/ have/ tip/ if/ not want. → ____________________________________________

II. Writing: Write as directed 1. Tipping/ not/ custom/ Vietnam/ ...

Read more

Chỉ ra biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong đoạn trích (nếu biết trăm năm là hữu hạn)

Chỉ ra biện pháp tu từ nổi bật được sử ...

Read more

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1. A. Club B. Lamb C. Doubt D. Bomber 2. A. Disease B. S

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from ...

Read more

Tìm đa thức M biết rằng: 1)M+(5x^2-2xy)=6x^2+9xy-y^2 2)M+(2x^2y-2xy^3)=2x^2y-4xy^3 3)(2xy^2+x^2-x^2y)-M=-xy^2-x^2y+1

Tìm đa thức M biết rằng: 1)M+(5x^2-2xy)=6x^2+9xy-y^2 2)M+(2x^2y-2xy^3)=2x^2y-4xy^3 3)(2xy^2+x^2-x^2y)-M=-xy^2-x^2y+1

Read more

viết đoạn văn khoảng 40 đến 60 từ về trường của em mình cần gấp

viết đoạn văn khoảng 40 đến 60 từ về trường ...

Read more