Tìm x, y biết x, y tỉ lệ nghịch với 2, 3 và 2x-y=-16

Photo of author

By Gianna

Tìm x, y biết x, y tỉ lệ nghịch với 2, 3 và 2x-y=-16
Leave a Comment