tìm x ∈ z biết: a) x-1/9 = 8/3 b)-x/4 = -9/x c)x/4 = 18/x+1

Photo of author

By Julia

tìm x ∈ z biết:
a) x-1/9 = 8/3
b)-x/4 = -9/x
c)x/4 = 18/x+1

0 bình luận về “tìm x ∈ z biết: a) x-1/9 = 8/3 b)-x/4 = -9/x c)x/4 = 18/x+1”

 1. $a$) `x – 1/9 = 8/3`

  `⇔ x = 24/9 + 1/9`

  `⇔ x = 25/9`

  Vì $x ∈ Z ⇒ x ∈ \varnothing$

     Vậy $ x ∈ \varnothing$.

  $b$) `- x/4 = – 9/x`

  `⇔ x^2 = 36`

  `⇔ x ∈ {±6}`

    Vậy `x ∈ {±6}`.

  $c$) `x/4 = {18}/{x+1}`

  `⇔ x.(x+1) = 72`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=8\\x=-9\end{array} \right.\) 

      Vậy `x` $∈$ `{8;-9}`.

   

Viết một bình luận