Tính `A=1+1/(1+2)+1/(1+2+3)+1/(1+2+3+4)+…+1/(1+2+3+…+2021)`.

Photo of author

By Gabriella

Tính `A=1+1/(1+2)+1/(1+2+3)+1/(1+2+3+4)+…+1/(1+2+3+…+2021)`.
Viết một bình luận