tính bằng cách thuận tiện 3,45 x 0,09 + 3,45 chia 100

By Autumn

tính bằng cách thuận tiện
3,45 x 0,09 + 3,45 chia 100
Viết một bình luận