tính bằng cách thuận tiện nhất a >1/2 + 1/4 + 3/28 + 3/70 + 1/35 + 3/140 b > 5/2 * x – 0,555 * x + 0,005 * x + 0,05 * x

Photo of author

By Alexandra

tính bằng cách thuận tiện nhất
a >1/2 + 1/4 + 3/28 + 3/70 + 1/35 + 3/140
b > 5/2 * x – 0,555 * x + 0,005 * x + 0,05 * x
Viết một bình luận