tính diện tích hình tam giác có tổng độ dài đáy và chiều cao là 5,6 cm, biết rằng chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy

Photo of author

By Alexandra

tính diện tích hình tam giác có tổng độ dài đáy và chiều cao là 5,6 cm, biết rằng chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy
Leave a Comment