tính ( $\frac{3x}{1-3x}$ + $\frac{2x}{3x+1}$

By Rylee

tính
( $\frac{3x}{1-3x}$ + $\frac{2x}{3x+1}$

0 bình luận về “tính ( $\frac{3x}{1-3x}$ + $\frac{2x}{3x+1}$”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{3x}{1-3x}$ +$\frac{2x}{3x+1}$ 

  ={$\frac{3x.(1+3x)}{(1-3x)(3x+1)}$ + $\frac{2x.(1-3x)}{(1-3x)(3x+1)}$ }$ 

  = $\frac{3x+9x^{2}+2x-6x^{2}}{1^{2}-(3x)^{2}}$

  =$\frac{5x-3x^{2}}{1-9x^{2}}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận