Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng a) Cho 4,48l SO₂ (đkc) vào 200ml dung dịch NaOH 2,5M. b) cho 6,72l SO₂ (đkc) vào 300ml du

By Audrey

Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng
a) Cho 4,48l SO₂ (đkc) vào 200ml dung dịch NaOH 2,5M.
b) cho 6,72l SO₂ (đkc) vào 300ml dung dịch nạp 1,5M

0 bình luận về “Tính khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng a) Cho 4,48l SO₂ (đkc) vào 200ml dung dịch NaOH 2,5M. b) cho 6,72l SO₂ (đkc) vào 300ml du”

 1. Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {n_{S{O_2}}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,2 \times 2,5 = 0,5mol\\
  T = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = \dfrac{{0,5}}{{0,2}} = 2,5\\
   \Rightarrow\text{Phản ứng tạo ra 1 muối } N{a_2}S{O_3}\\
  2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\\
  {n_{N{a_2}S{O_3}}} = {n_{S{O_2}}} = 0,2mol\\
  {m_{N{a_2}S{O_3}}} = 0,2 \times 126 = 25,2g\\
  b)\\
  {n_{S{O_2}}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,3 \times 1,5 = 0,45mol\\
  T = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = \dfrac{{0,45}}{{0,3}} = 1,5\\
   \Rightarrow\text{Phản ứng tạo ra 2 muối } N{a_2}S{O_3},NaHS{O_3}\\
  2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\\
  NaOH + S{O_2} \to NaHS{O_3}\\
  hh:N{a_2}S{O_3}(a\,mol),NaHS{O_3}(b\,mol)\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  2a + b = 0,45\\
  a + b = 0,3
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,15;b = 0,15\\
  {m_{N{a_2}S{O_3}}} = 0,15 \times 126 = 18,9g\\
  {m_{NaHS{O_3}}} = 72 \times 0,15 = 10,8g
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận